1 Ağustos 2012 Çarşamba

TOPKAPI OFİS MOBİLYALARI-topkapı büro mobilyasıHİSAROFİS MOBİLYALARI
www.hisarofismobilyalari.com

Çalışma Mekanı:
Büro:
 Büro sözcüğü, sözlük anlamıyla, yazı masası, daire, yazıhane, çalışma odası, iş yeri, ofis, bir kurumun yazı işlerine bakan yer olarak tanımlanır. Büro, masa kaplamasında kullanılan bir malzemenin adı iken, zamanla çalışma masasına verilen ad olarak kullanılmış ve zamanla çalışma masasının bulunduğu mekana büro denmeye başlanmış. Dilimizde büro yerine ofis sözcüğü de kullanılmaktadır. Ofis sözcüğü, Latincede 'opus' ve 'facere' kelimelerinden türemiştir ve iş yapmak anlamına gelmektedir. 'Officium' terimi ilk kez M.S. 1 yılında, görev, hizmet anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Büro kelimesi, Ingilizcede 'office', Fransızcada 'office' ya da 'bureau', Italyancada 'ufficio', Almancada 'Büro' olarak kullanılmaktadır.

Hızla değişen teknoloji, iş dünyası, iş organizasyonları, yönetim biçimleri doğrultusunda büroların da işlevleri değişmiştir. Gencol'un yaptiğı tanıma göre, günümüzün bürosu, bilgilerin konuşulduğu, veri, yazı veya resim olarak toplandığı, incelendiği, biriktirildiği, saklandığı, üzerinde çalışıldığı, işlendiği, üretildiği ve iletildiği yerdir.

90'li yıllarda ortaya çıkan yaklaşıma göre, bürolar artık sadece çalışma mekanı değil, aynı zamanda yaşama mekanıdır, çünkü uyanıkken geçirilen zamanın yarısından fazlası bürolarda geçirilmektedir.
Her türlü iş, her türlü kuruluş için tek bir büro tipi yoktur, iş dünyasının ve teknolojinin gelişimi içinde gereksinim duyulan mekanların özelliklerine göre farklı büro tipleri ortaya çıkmıştır:

- Hücre büro: Hücre büro, bir veya birkaç kişinin çalıştığı büro mekanıdır. Hücre bürolar, ilk olarak ortaçağda yönetimde kullanılmaya başlanmıştır. Yüzyılımızın ikinci yarısında rasyonalizasyon, mekanizasyon ve endüstriyel organizasyon prensiplerinin büro yaşamına girmesiyle, fabrika binalarına benzeyen, farklı büyüklükteki hücre bürolardan oluşan yeni büro binaları ortaya çıkmıştır.

- Açık büro: Açık bürolar ilk 1920'lerde kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra iş dünyasindaki organizasyonel değişimler sonucu, tıbbın ve psikolojinin desteğiyle açık bürolar tekrar ortaya çıkmıştır. Açık büro, toplu bilgi akışı, toplu iletişimi sağlar. Klasik bir açık büroda bölmeler yoktur, tek alana yayılır. Bu büro tipi, 80 kişiye kadar aynı mekanda çalışma imkanı sağlar. Aynı havalandırma, aynı aydınlatma, aynı ergonomik mobilyalar ile uzmanlar iş dünyasında hümanizmi sağladıklarına inanmışlardır (5). Luigi Mangano'ya göre; Anglosakson icadı olan açık bürolar, iş yaşamına yanlış bir demokrasi ve dinamizim biçimi, firmalara çok fazla maliyet ve buna karşın yetersiz esneklik ve işlevsellik getirmiştir.

Grup büroTeknolojik gelişmelerin ve elektronik bilgi iletiminin bürolara girmesiyle, çalışma gruplarını oluşturan insanların sayısı azalmıştır. Birlikte çalışan gruplara yönelik büro mekanlarından oluşan bürolar meydana çıkmıştır. Grup bürolar, 2-15 kişinin çalıştığı iş adalarıdır. Bu adalar birbirlerinden merdiven, köprü ve koridorlarla ayrılırlar.

Kombi büro: Bir mekanda gruplaşmış, bireysel çalışma ünitelerinden ve ortak kullanılan alanlardan (fotokopi, arşiv, dinlenme, v.b.) oluşan büro tipidir. Hem grup çalışmalarına, hem de herkesin tek başına konsantre olarak çalışmasına olanak sağlar. Bu büro tipinin hücre büroların olumlu özelliklerini, grup büroların olumlu özellikleriyle birleştiren bir yapısı vardır.
Büro mekanının seçiminin kuruluşların başarısı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Her kuruluş kendi uzmanlık alanına göre farklı mekanlara gereksinim duyar. Günümüzün hızına uyum sağlayabilmek için geleceğe yönelik düşünmek şarttır, çünkü iş dünyasının ve teknolojinin getirdiği değişimler sonucu her geçen gün yeni iş organizasyonları ve yeni iş içerikleri ortaya çıkmaktadır. Bu da mekanın kullanım şeklinin değişmesine neden olmaktadır. Örneğin; önce sürekli iletişim gerektiği için açık bürolara, daha sonra iletişim ve konsantrasyon gereken işlerin birbirinden ayrılmasıyla kombi bürolara, daha sonra 2-3 kişilik gruplarin birlikte çalışma gerekliliği nedeniyle hücre bürolara gereksinim duyulabilir. 
Bu çeşitlilik ve esneklik günümüzün teknolojisiyle sağlanmıştır. Iş dünyasının geldiği bugünkü noktada artık düşünme ve konsantre olma gerektiren işlerin, iletişim gerektiren işlerden ayrılması zorunluluğu ve yüksek performans için çalışanların memnuniyetinin sağlanması gözönüne alındığında, artık açık büroların kullanılmaması gerektiği, bölmelerin çalışanlar için önemli bir gereksinim olduğu uzmanlarca belirtilmektedir. "Frauenhofer - Institut" tarafindan yapılan araştırmalarda, çeşitli büro tiplerinin fonksiyonellik ve çalışanların memnuniyeti açısından değerlendirilmiştir.
Tablo 2.1. Büro Tiplerinin Fonksiyonellik ve Çalışanların Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi

Çalışma ÜnitesiÇalışma ünitesi, kavram olarak farklı terimlerle anlatılmaktadır. En çok kullanılanlar, 'iş istasyonu', 'çalışma alanı', 'çalışma birimi', 'çalışma modülü'dür. Ingilizcede, 'work unit', 'work station', 'work module', Almancada ise 'Arbeitsplatz' terimleri kullanılmaktadır.
Çalışma ünitesi genellikle tek kişinin çalışma mekanıdır. Içinde en az bir çalışma masası bulunur. Bir büro tekrarlanan çalışma ünitelerinden oluşur. Çalışma ünitesi, genel ofis planlaması ve tasarımında antropometrik bir anlayış ile düşünülmüş en temel yapı parçasıdır. Çalışma ünitesi, kullanıcının içinde çalıştığı genel fiziksel çevredir. Bilgisayar terminali, kaynak dökümanları, masayı, sandalyeyi, aydınlatmayı içerir.
Kaplan'ın bakış açısına göre; çalışma ünitesi, ister sekreterlik işlerinin yapıldığı bir ünite, ister bilgi üretilen bir ünite, isterse üst düzey yöneticinin ofisi olsun, ofis planlamasının en temel birimidir. Bütün hacimsel düzenlemeler ve sirkülasyon yolları, çalışma ünitelerinin birbirleriyle kurdukları ilişkilerin sonucunda oluşmaktadır.

Çalışma ünitesinin merkezinde insan vardır, insanın tüm gereksinmelerinin ve gereken konfor düzeyinin sağlanması şarttır. Çalışma ünitesi, insan için bir izolasyon olarak düşünülmemelidir. Çalışma ünitesi, bütün çevrenin bir parçasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder